Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU UMÍSTĚNÉHO NA ADRESE WWW.BOHEMANIA.COM

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi naší obchodní společností Bohemania s.r.o. se sídlem na adrese Rybalkova 41, Praha 10, Česká republika, PSČ 10100, IČ: 08996130, DIČ: CZ08996130, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka328866/MSPH (dále jen „Bohemania“ nebo „my“) jako provozovatelem internetového obchodu na internetové adrese www.bohemania.com prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Internetový obchod Bohemania“ a „webové rozhraní obchodu“) a prodávajícím zboží nabízeného v rámci Internetového obchodu Bohemania a Vámi, jako fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Vy“) v souvislosti s užíváním Internetového obchodu Bohemania a uzavřením kupní smlouvy ohledně zboží námi nabízeném na webovém rozhraní obchodu (dále jen „Zboží“) a další související právní vztahy.

Veškeré naše kontaktní informace naleznete v sekci „Kontakty“ webového rozhraní obchodu (dále jen „Kontakty Bohemania“). Tato sekce je součástí těchto obchodních podmínek.

Pokud jste fyzickou či právnickou osobou, která nakupuje Zboží jako spotřebitel, za jiným účelem než pro podnikání a nikoli v rámci své obchodní činnosti či samostatného výkonu povolání (dále jen „Kupující – Spotřebitel“), pak se na vztah mezi námi a Vámi v plné míře uplatní ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, zejména §51a a násl. o spotřebitelských smlouvách a §612 a násl. o prodeji zboží v obchodě. Ustanovení těchto obchodních podmínek nemají žádný vliv na Vaši právní ochranu tam zakotvenou.

Pokud jste fyzickou či právnickou osobou, která je podnikatelem ve smyslu ustanovení §2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „Obchodní zákoník“), která nakupuje Zboží za účelem podnikání, či v rámci své obchodní činnosti (dále jen „Kupující – Podnikatel“), pak se na vztah mezi námi a Vámi uplatní ustanovení Obchodního zákoníku.

Práva a povinnosti založené mezi námi a Vámi se řídí českým právem. Pokud právní vztah vzniklý vztah související s užitím Internetového obchodu Bohemania nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se tento vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Znění těchto obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnost předchozího znění obchodních podmínek.

Souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření smlouvy mezi námi a Vámi. Náklady Vám vzniklé v souvislosti s uzavřením smlouvy s námi (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradíte sami.

Berete na vědomí, že kupní smlouvy uzavřené v souvislosti s užíváním Internetového obchodu Bohemania včetně obchodních podmínek jsou námi archivovány v elektronické podobě a nejsou přístupná.

1. VÁŠ UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě Vaší registrace provedené v Internetovém obchodu Bohemania můžete přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní můžete provádět objednávání Zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Vaše registrace však není povinná. Objednávky v Internetovém obchodě Bohemania lze činit též bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu. Údaje Vámi uvedené v uživatelském účtu a při objednávání zboží považujeme za správné. Při registraci na webové stránce jste proto povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje a tyto při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Přístup k Vašemu uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Jste povinni zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu a berete na vědomí, že v případě porušení Vaší povinnosti nenese žádnou odpovědnost. Nejste oprávněni umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám. Váš uživatelský účet můžeme kdykoli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužíváte, či v případě, jste porušili či porušujete své povinnosti vůči nám, včetně povinností stanovených těmito obchodními podmínkami. Prosím vezměte na vědomí, že Váš uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu našeho hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2. NAŠE NABÍDKA A CENA ZBOŽÍ

Zboží má charakter originálu a je vyrobeno ručně. Z toho důvodu nelze zaručit přesnou shodu barev, rozměru a vzhledu Zboží s jeho zobrazením v Internetovém obchodě Bohemania. Fotografie v Internetovém obchodu Bohemania je nutno chápat jako ilustrační. Seznam Zboží a ceny Zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu. Cena Zboží je uvedena jako maloobchodní cena. V případě, že jste Kupující – Podnikatel a přejete si, abychom Vám učinili nabídku prodeje Zboží za velkoobchodní cenu a za velkoobchodních podmínek, zašlete nám prosím poptávku na elektronickou adresu uvedenou v Kontaktech Bohemania. Tímto se však nezavazujeme Vám takovou nabídku předložit. Nabídka prodeje Zboží je v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní obchodu. Veškeré ceny Zboží platí po dobu zobrazení na webovém rozhraní obchodu, do odvolání nebo do vyprodání zásob. Pokud je ohledně Zboží již uzavřená kupní smlouva, platí kupní cena, za kterou bylo Zboží objednáno. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a my nejsme povinni ohledně tohoto Zboží uzavřít kupní smlouvu. Tímto ustanovením také není omezena naše možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3. VAŠE OBJEDNÁVKA

Pro objednání zboží Vaši objednávku zboží nám zasíláte vyplněný objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář (dále jen „Objednávka“) obsahuje zejména následující informace:

  1. objednané Zboží (tj. Zboží Vámi vložené do elektronického košíku webového rozhraní obchodu);

  2. způsob úhrady kupní ceny (tj. Vámi zvolená platební metoda);

  3. požadovaný způsob doručení Zboží; a

  4. informace o nákladech spojených s dodáním Zboží.

Objednávku nám odesíláte stisknutím tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ na webovém rozhraní obchodu. Zasláním Objednávky činíte závazný návrh kupní smlouvy ohledně zboží z Internetového obchodu Bohemania označeného v Objednávce (dále jen „Zboží“) a potvrzujete, že jste se seznámili s těmito obchodnímu podmínkami. Vaše Objednávka je platná pouze v případě úplného vyplnění všech údajů v objednávkovém formuláři. Vaši Objednávku není možno po odeslání stornovat a její obsah je možné měnit pouze po dohodě s námi. V případě, že si přejete změnit obsah Objednávky, prosím kontaktujte nás neprodleně telefonicky nebo na e-mailové adrese uvedené v Kontaktech Bohemania. My jsme vždy oprávněni požádat Vás o dodatečné potvrzení obsahu objednávky.

4. KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva ohledně Zboží je mezi námi a Vámi uzavřena doručením námi potvrzené Objednávky (akceptací) zaslanou elektronicky na Vaši e-mailovou adresu, poskytnutou v Objednávce či uživatelském rozhraní. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Případná odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce. Prosím vezměte na vědomí, že nejsme povinni s Vámi kupní smlouvu uzavřít a to zejména pokud jste již dříve porušili podstatným způsobem kupní smlouvu s námi uzavřenou. Uzavřením kupní smlouvy se zavazujeme dodat Vám Zboží a prohlašujeme, že Zboží je v souladu s normami a předpisy platnými v České republice. Dále se zavazujeme komunikovat sVámi elektronickou poštou ohledně přijaté Objednávky, jeho předání k osobnímu odběru či dopravě a přijaté kupní ceně za Zboží a co nejdříve Vás informovat v případě možnosti nesplnění dodacích lhůt. V případě, že po uzavření kupní smlouvy nastane situace, kdy se pro nás stane objektivně nemožným Zboží dodat, zavazujeme se Vás neprodleně informovat a do 10 pracovních dnů Vám vrátit uhrazenou kupní cenu za Zboží.

5. SLEVY A SLEVOVÉ KUPÓNY

V Internetovém obchodě Bohemania trvale nebo přechodně nabízíme různé druhy slev, kupónů a věrnostních výhod (dále jen „Slevový kupón“). Podmínky Slevového kupónu uvedené na webovém rozhraní obchodu jsou součástí těchto obchodních podmínek. V případě, že uplatníte Slevový kupón v rozporu s těmito podmínkami, máme právo uplatnění Slevového kupónu odmítnout. O odmítnutí Vás budeme informovat a umožníme Vám Zboží zakoupit bez uplatnění Slevového kupónu. Jednotlivé Slevové kupóny nelze vzájemně kombinovat.

6. PLATEBNÍ METODY

Vlastnictví ke Zboží nabýváte úplným zaplacením kupní ceny Zboží. Pro úhradu kupní ceny za Zboží můžete použít následující platební metody:

  1. Platba v hotovosti na dobírku, tj. platba hotově při převzetí zboží od dopravce, v místě určeném Vámi v Objednávce; nebo

  2. Platba bezhotovostně bankovním převodem na náš účet, který Vám bude sdělen spolu s potvrzením objednávky.

Společně s kupní cenou nám uhradíte také náklady spojené s balením Zboží a dodáním Zboží ve sjednané výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží. Platební metody nemůžete v rámci jedné Objednávky kombinovat. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy a Zboží je předáno či přepravě až po připsání platby úplné Kupní ceny na náš bankovní účet. Při zadávání platby prosím uvádějte variabilní symbol. O obdržení platby Vás budeme informovat elektronickou poštou či telefonicky. Všechny potřebné informace k platbě na bankovní účet jsou součástí objednávkového formuláře a budou Vám také zaslány na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce. Bez ohledu na Vámi zvolenou platební metodu jsme vždy oprávněni požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží. To platí například v případě, že z Vaší strany nedojde k dodatečnému potvrzení obsahu Objednávky dle článku 3 těchto obchodních podmínek.

7. DODÁNÍ ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM DOPRAVCE

V případě, že si přejete Zboží dodat prostřednictvím dopravce, předáváme Zboží k přepravě zpravidla do 24 hodin, nejpozději však do tří dnů. V případě zaslání Objednávky po 12:00 v pátek či den předcházející státnímu svátku, předáváme Zboží k přepravě zpravidla do 24 hodin od 9:00 hod nejbližšího následujícího pracovního dne. Odpovídáte nám za škodu vzniklou případným nepřevzetím Zboží. Za škody způsobené zpožděním při přepravě vzniklé na straně dopravce neodpovídáme.

8. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Při převzetí zboží máte povinnost kontrolovat stav zásilky, jako například poškození krabice, neporušenost pásky apod. Máte povinnost odmítnout převzetí neúplné či poškozené zásilky. Za poškozenou zásilku se nepovažuje běžné promáčknutí krabice či zakřivení rohů balíku, které zjevně vzniklo při dopravě a s největší pravděpodobností nemá vliv na stav přebíraného Zboží. Neúplnou nebo poškozenou zásilku nám neprodleně oznámíte, sepíšete s dopravcem škodní protokol a tento nám předáte co nejdříve, nejpozději do 24 hodin elektronicky ve formátu pdf. Pokud je Vaše převzetí zásilky stvrzeno Vaším podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky nemůžeme brát zřetel. Nepřevezmete-li si Zboží při dodání, jsme oprávněni účtovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč/denně a máme také právo od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, jste povinni uhradit nám tím vzniklé dodatečné náklady.

9. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Pokud jste Kupující – Spotřebitel, máte možnost bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Vaše zpráva o odstoupení od kupní smlouvy nám musí být v této době doručena na elektronickou adresu uvedenou v Kontaktech Bohemania. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Důsledkem zrušení kupní smlouvy je naše vzájemná povinnost vrátit si poskytnuté plnění. Pokud Vám však máme vrátit úplnou kupní cenu, musí být Zboží vráceno v původním stavu, nesmí být použité, nošené či jakkoli poškozené, se všemi štítky připnutými ke zboží a, pokud možno, v originálním obalu. Zboží nám zašlete spolu se zprávou o odstoupení, nejpozději však do 5 dnů od Vašeho odstoupení od kupní smlouvy. Bezplatné je zaslání Zásilkovnou (kód zpětné zásilky dostaete od nás). Při podání na jednom z podacích míst Zásilkovny, obsluha podacího místa vytiskne štítek, nalepí ho na zásilku a Vám předá potvrzení o převzetí zásilky. V případě nejasností volejte na T: +420 777 654 389. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebudeme schopni akceptovat a zboží bude na Vaše náklady odesláno zpět. Ve lhůtě 15 dnů od vrácení Zboží provedeme přezkoumání vráceného Zboží, zejména za účelem zjištění, zda je Zboží vráceno nepoškozené a neopotřebené. Následně Vám do 10 dnů od tohoto přezkoumání, nejpozději však do 30 dnů od Vámi doručeném odstoupení od kupní smlouvy, vrátíme kupní cenu, postupem uvedeným v článku 13. Prosím vezměte na vědomí, že pokud bude vrácené Zboží poškozeno či opotřebováno, vzniká nám nárok na náhradu škody či náhradní finanční plnění, které jsme oprávněni jednostranně započíst proti nároku na vrácení kupní ceny. To například znamená, že v případě poškození Zboží Vám nebude vrácena celá kupní cena. Byl-li Vám společně se Zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi Vámi a námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím – Spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Vy jste povinni spolu se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

10. REKLAMACE ZBOŽÍ

Jste-li Kupující – Spotřebitel, odpovídáme Vám za vady, které má Zboží při Vašem převzetí a které se vyskytnou po převzetí Zboží v záruční době a za shodu Zboží s kupní smlouvou, tj. že Zboží má jakost a užitné vlastnosti uvedené na webovém rozhraní obchodu, odpovídá právním předpisům a účelu uvedenému na webovém rozhraní obchodu. U Zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla tato nižší cena nabídnuta. Záruční doba je dva roky a začíná běžet ode dne Vašeho převzetí zboží. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, máte právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a my máme povinnost bez zbytečného odkladu vadu odstranit. Pokud jste Zboží ještě nepoužili, můžete namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. My můžeme vždy namísto odstranění vady vyměnit věc za bezvadnou. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, máte právo na výměnu věci anebo odstoupit od kupní smlouvy. Stejné právo Vám přísluší, jde-li sice o vady odstranitelné, Vy avšak nemůžete pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat. Vaše práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebudou-li Vámi uplatněna v záruční době. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy máte povinnost po skončení opravy věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. O reklamaci rozhodneme ihned a ve složitých případe do 3 pracovních dnů. Vaši reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. Po uplynutí této lhůty je vada považována za neodstranitelnou. Jste-li Kupující – Podnikatel, řídí se reklamace Obchodním zákoníkem. Zboží musí být reklamováno v pokud možno původním obalu, se vším příslušenstvím a spolu s dokladem o koupi, případně záručním listem. Pro účely reklamace uveďte číslo své objednávky, spolu s detailním popisem, důvodem reklamace, vrácení. Zboží odešlete bezplatně Zásilkovnou: Stačí nahlásit kód zpětné zásilky. Zboží nelze reklamovat formou doručení na dobírku, jakékoliv takto reklamované zboží nebudeme schopni akceptovat a zboží bude na Vaše náklady odesláno zpět.

11. POSTUP PŘI VRÁCENÍ PENĚZ

Kupní cena za vrácené či reklamované Zboží Vám budou vráceny formou odpovídající Vaší volbě platební metody.

  1. V případě, že platba byla provedena na dobírku, budou Vám peníze vráceny na bankovní účet, který uvedete.

  2. V případě, že nákup byl uskutečněn formou bankovního převodu, budou vrácené peníze převedeny zpět na Váš bankovní účet nebo na účet, který uvedete.

12. UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

Berete na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zavazuje se, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Nejste oprávněn/a při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů a který je v souladu s jeho určením. Nejsme se vztahu k Vám vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku a neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Ochrana Vašich osobních údajů – pokud jste fyzickou osobou - je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Akceptací těchto obchodních podmínek souhlasíte se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen jako „Osobní údaje“) a s naším zpracováním Osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání Vám informací a obchodních sdělení. Berete na vědomí, že jste povinen/povinna své Osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu nás informovat o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním Osobních údajů můžeme prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících Zboží nebudeme Osobní údaje bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jste byl/byla poučen/a o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. V případě, že byste se domníval/a, že my nebo zpracovatel provádíme zpracování Vašich Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, abychom my nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, my nebo zpracovatel odstraníme neprodleně závadný stav. Nevyhovíme-li my nebo zpracovatel žádosti, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Požádáte-li nás o informaci o zpracování svých Osobních údajů, tuto informaci Vám předáme. Za poskytnutí informace podle předchozí věty máme právo požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Souhlasíte se zasíláním informací souvisejících s naším zbožím, službami nebo podnikem na svou elektronickou adresu a dále souhlasíte s naším zasíláním obchodních sdělení na Vaši elektronickou adresu.

V Praze, dne 1. června 2021

 

 

Příloha: Odstoupení od kupní smlouvy